Liste des KATAs par ordre alphabétique
 

KATAS
à MAINS NUES
KATAS
ARMÉS
  BO
Ananko Bo Kata
Bassai Kuruku
Bassai Sho Sakugawa-no-kon Sho
Bassai Dai Shiho Ta
Empi Sho-un-no-kon
Gankaku Shuji-no-kon Sho
Gojushiho Sho Shuji-no-kon Dai
Gojushiho Dai Sumokan
Hangetsu Taikyoku Bo Shodan
Happoken Shodan Taikyoku Bo Nidan
Happoken Nidan Taikyoku Bo Sandan
Happoken Sandan Taikyoku Bo Yodan
Happoken Yodan Taikyoku Bo Godan
Happoken Godan Ten-Rio No-Bo
Heian Shodan  
Heian Nidan SAž
Heian Sandan

Kinkakuji Sai No-Kata

Heian Yodan Mugen Sai
Heian Godan Taikyoku Sai Shodan
Igino Kata Taikyoku Sai Nidan
Jiin Taikyoku Sai Sandan
Jion Taikyoku Sai Yodan
Jitte Taikyoku Sai Godan
Kanku Sho Yoku Sai
Kanku Dai  
Kosokun Dai NUNCHAKU
Kyoshindo Sanken No-Kata
Loai Taikyoku Nunchaku Shodan
Matsukaze Taikyoku Nunchaku Nidan
Meikyo Taikyoku Nunchaku Sandan
Mugen Taikyoku Nunchaku Yodan
Nijushiho Taikyoku Nunchaku Godan
Niseishi Sho Taikyoku Rio Nunchaku Shodan
Roai Taikyoku Rio Nunchaku Nidan
Seipa Taikyoku Rio Nunchaku Sandan
Seisan Taikyoku Rio Nunchaku Yodan
Shiho Ait Taikyoku Rio Nunchaku Godan
Shinsei Nunchaku Te Waza
Shinto Yoseikan Nunchaku Kata
Sochin
Soshin
Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yodan
Taikyoku Godan
Taikyoku Mae-Geri
Taikyoku Mawashi-Geri
Taikyoku Yoko-Geri
Te Waza
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Tenshin
Tensho
Unsu
Wankan
Yoseikan
Zenshin Gotai

(Révision: 3 novembre 2005)